Code of Conduct

[English below]

 

FÖRHÅLLNINGSREGLER – SVENSKA  (klicka för att ladda ner som pdf)

För att skapa en så bra stämning och så trygg miljö som möjligt på Wish Malmös klubbar så finns några regler du som medlem ska följa;

 

– Visa respekt och stör inte varandra. Respektera både de som vill visa upp sig och de som vill vara ifred. Anslut dig inte till en pågående scen utan medgivande från de deltagande.

 

– Det är okej att titta men blir du ombedd att backa eller avlägsna dig från scenen, gör det.

 

– Alla ansvarar för sig själva och kommunikation med varandra. Meddela eventuella fysiska och psykiska gränser eller känsligheter i förväg och förhandla om scener.

 

– Samtycke!! Allt bygger på frivilligt deltagande, se till att du har fått tydligt samtycke innan du rör vid någon eller dens utrustning. Respektera både jakande och nekande svar.

 

– Klubbens säkerhetsord/safeword är ”Rött”, vilket betyder ”Stopp/Avbryt helt”.

Tänk på att kommunikation kan ske på många olika sätt innan ”rött” används. Om ”rött” används och scenen inte avbryts har alla skyldighet att ingripa eller omedelbart ta kontakt med klubbansvariga.

Klubbansvariga har alltid rätt att avbyta eller stoppa en scen, oavsett om säkerhetsord har använts eller inte. Det här är för allas trygghet.

 

– Alkohol minskar bedömnings- och reaktionsförmågan. För att skapa möjligheten att interagera med nyktra personer för utlevnad ber vi att alla som intagit substanser meddelar det i förskott till sina lekkamrater.

 

– Anta inget om pronomen, identitet, sexualitet eller folks kroppar. Fråga respektfullt om det behövs men ta hänsyn till om någon inte vill svara på frågor.

 

– Utrymmet och utrustning är begränsat, tänk på hur länge du använder utrymmen och grejer och ge andra chans att göra detsamma.

 

– Städa upp efter dig! All utrustning, möblemang och utrymmen ska desinfekteras efter användning. Använd sprayflaskor och papper som finns utplacerat i lokalen.

 

– Nålar och annan vass engångsutrustning ska direkt efter användning placeras i en gul sharpie-box. Hittar du ingen sådan så säg till någon klubbansvarig så får du hjälp.

 

– All vass utrustning du har med dig som inte är engångsmaterial ska under hela klubben förvaras på ett säkert sätt. Tänk på vart du placerar saker under scener samt övrig tid så att ingen gör illa sig av misstag.

 

– Om du har utlevnad med blod se till att öppna sår är övertäckta efter scenen.

 

– Hakkors är inte tillåtna.

 

– Argumentationer och diskussioner ska ske utanför lekutrymmen. Lämna relationsdramat utanför klubben, tänk på hur detta påverkar andra på besökare på klubben.

 

– Fotografering, video- och ljudupptagning är inte tillåten. Mobiltelefoner ska ha ljudet avstängt och ska tillsammans med annan kameraförsedd utrustning förvaras i garderoben/baren. Behöver du använda din telefon så skall detta överenskommas med klubbansvariga.

 

– Vad som händer på Wish stannar på Wish. Var diskret med vad du berättar om vad som pågått på klubben och nämn inga namn utan samtycke. Det finns besökare som inte kan eller har lust till öppenhet utanför klubben.

 

– Klubbansvariga har alltid rätt att avvisa personer. Överförfriskade personer och den som inte följer klubbens regler kommer att avvisas. Wish Malmö har rätt att dra in medlemskap och utfärda varningar.

 

Har du frågor om något eller vill ha hjälp, tveka inte att kontakta klubbansvariga!

 

 

//////////////////////////////////////// ENGLISH ////////////////////////////////////////

 

CODE OF CONDUCT – ENGLISH  (click to download as pdf)

To enable a good vibe and the safest possible space at the Wish Malmö clubs there are some rules you as a member are obliged to follow;

 

– Be respectful and don’t disturb each other. Respect those who want to show themselves as well as those who want to be private. Don’t join an ongoing scene without clear permission from the participants.

 

– It’s ok to watch, but if you are asked to stand back or leave the scene – do so.

 

– Everyone is responsible for themselves and communication with each other. Please announce any physical or psychological limits or sensitivities in advance and negotiate scenes appropriately.

 

– Consent!! Everything is based on voluntary participation; make sure you have clear consent before touching anyone or their equipment/belongings. Respect affirmative and negative response equally.

 

– The club safe word is ‘Red’, which means ‘Stop completely’.

Keep in mind that communication can be done many ways before ‘red’ is used. If ‘red’ is being used and the scene doesn’t stop everyone has the responsibility to intervene, or to immediately alert the people in charge at the club.

The people in charge at the club always have the right to intervene or to stop a scene, no matter if a safe word has been used or not. This is for everyone’s safety.

 

– Alcohol diminishes the ability to judge and the capacity of reaction. In order to enable folks to interact with sober play partners; we request that everyone who has consumed substances notify their play partners in advance.

 

– Don’t assume anything about pronouns, identity, sexuality or people’s bodies. Ask respectfully if needed but be considerate to that everyone doesn’t want to reply.

 

– The space and equipment is limited, keep in mind how long you’re using play areas and toys and let other people have a chance to do the same.

 

– Clean up after yourself! All equipment, furniture and play areas have to be disinfected after use. Utilize the spray bottles and paper that are available at the club.

 

– Needles and other sharp disposable supplies have to be disposed of immediately after use into a yellow sharp safe container. If you can’t find one; talk to one of the people responsible at the club and we’ll help you.

 

– All sharp equipment that you bring which is not disposable has to be kept in a safe way during the whole night. Be attentive to where/how you place things during scenes and at other times so that no one is hurt by mistake.

 

– If you are playing with blood; make sure to cover open wounds after the scene.

 

– Swastikas are not permitted.

 

– Arguments and discussions should take place outside the play-area. Keep relationship drama outside the club, think about how this affects other attendees at the club.

 

– Photographing, video- and audio recording are not permitted. Cell phones have to have the sound switched off and should be kept in the wardrobe/bar together with other devices equipped with camera/audio recording. If you need to use your phone it has to be agreed upon with the people responsible at the club.

 

– What happens at Wish stays at Wish. Be discreet about sharing what went on at the club to people outside and don’t mention any names without consent. There are club attendees who cannot or do not want to be open outside of the club.

 

– Club organizers always have the right to throw people out. People who are too drunk and those who don’t comply with the code of conduct will be sent away. Wish Malmö have the right to withdraw membership and issue warnings.

 

If you have any questions or want any kind of help; don’t hesitate to talk to the club organizers in charge!