Årsmöte 2018

KALLELSE WISH MALMÖ ÅRSMÖTE 2018

Datum: Torsdagen den 8 Februari, Tid: 15:00, Maila wishmalmo@gmail.com för adress.

 

Då är det dags för vårt femte årsmöte, alla medlemmar som är intresserade är välkomna att medverka.
OSA till wishmalmo[at]gmail.com för adress och så vi vet hur många som kommer och kan ordna på plats.

 

Info och deadlines:

Motioner skickas till wishmalmo@gmail.com. Sista motionsdag är torsdagen den 25:e januari.

Nomineringar till årets styrelse skickas till wishmalmo@gmail.com. Bifoga kontaktuppgifter till den eller de du nominerar och skriv om de är tillfrågade. Nomineringsstopp är den 25:e januari, men du kan också nominera från golvet på årsmötet.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga från torsdagen den 1:a februari. (se länk längst ned på sidan).

Röstberättigade på mötet är de närvarande som har giltigt medlemskap.

Varmt välkomna önskar Wish Malmö!

 

Dagordning
§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
§ 4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§ 7. Kassörens ekonomiska sammanställning
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Propositioner
§ 11. Motioner
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
§ 13. Val:
a. Styrelse
I. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
II. Ordförande
III. Vice ordförande
IV. Kassör
V. Övriga ordinarie ledamöter
VI. Val av suppleanter
VII. Valberedning
§ 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
§ 15. Mötets avslutande.

Hoppas att vi ses! /Styrelsen

Se Årsmöteshandlingar här.