Årsmöte 2017

KALLELSE WISH MALMÖ ÅRSMÖTE 2017

Datum: Tisdagen den 21 Mars, Tid: 18:00, Messa Wish Malmö på fb för adress.

Då är det dags för vårt fjärde årsmöte, alla medlemmar som är intresserade är välkomna att medverka.
Vad vill du att Wish Malmö ska vara och göra under året? OSA till wishmalmo[at]gmail.com så vet vi hur mycket fika vi ska fixa. Säg också till om du har någon allergi eller liknande. Allt fika är på default veganskt och glutenfritt.

 

Info och deadlines:
Motioner skickas till wishmalmo@gmail.com. Sista motionsdag är tisdagen den 21:a februari.

Nomineringar till årets styrelse skickas till wishmalmo@gmail.com. Bifoga kontaktuppgifter till den eller de du nominerar och skriv om de är tillfrågade. Nomineringsstopp är den 19:a februari, men du kan också nominera från golvet på årsmötet.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga från tisdagen den 7:e mars.

Röstberättigade på mötet är de närvarande som löst medlemskap för 2017.

Varmt välkomna önskar Wish Malmö!
Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.

 

Dagordning
§ 1. Årsmötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
§ 4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
§ 7. Kassörens ekonomiska sammanställning
§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Propositioner
§ 11. Motioner
§ 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
§ 13. Val:
a. Styrelse
I. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
II. Ordförande
III. Vice ordförande
IV. Kassör
V. Övriga ordinarie ledamöter
VI. Val av suppleanter
VII. Valberedning
§ 14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
§ 15. Mötets avslutande.

Hoppas att vi ses! /Styrelsen