WISH: Cruising!! @ SLM Malmö

Posted on
När:
24 maj, 2017 kl. 20:00 – 25 maj, 2017 kl. 01:00
2017-05-24T20:00:00+02:00
2017-05-25T01:00:00+02:00
Var:
SLM Malmö
Tågmästaregatan 2
211 30 Malmö
Sverige

[English below]

Dags för klubb igen! Denna gång med tema cruising!

Våren är här! Knopparna brister och saven stiger..
Kom ner i källaren, spana in och ragga upp varandra!
Dra fram björkriset, munkavlen, mattpiskan och stoppa hanky’n i bakfickan (eller t ex runt handleden) och börja sukta efter att bekänna dina snuskigaste fantasier för en främling, eller ett gammalt span.
Det kommer finnas en hookuphörna för alla som letar efter något och någon/-ra, men vi hoppas att alla som vill cruisa gör det överallt på klubben!!
Ingen dresscode, men vi uppmanar till att flagga om du letar efter något speciellt, både med hanky’s eller på andra tydliga sätt som ni kan komma på!

Vi kommer lägga upp en ”color code” för den som inte känner sig påläst redan.

 

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö är en queerfeministisk och separatistisk förening. Våra event är enbart öppna för transpersoner av alla kön, personer med transerfarenhet, intersexuella och kvinnor med ett intresse för BDSM och fetish.

Mer info om Wish Malmö (och eventet) längre ned.

______________________________
______________________________

▼ PRAKTISK INFO:

Det krävs medlemsskap i Wish för att komma till klubben. Medlemsskap i Wish kostar 150 SEK per år.
Det kommer inte längre att gå att bli medlem i dörren, ansökan i förskott krävs. Ansökan görs online här: Wish Malmö medlemsansökan, betala gör du kontant i dörren.
Behöver du förnya ditt medlemsskap eller är du ny medlem så är sista chansen att göra det dagen innan klubben om du vill komma in, dvs för klubben nu på onsdag så är deadline den 23/5.
 
Vet du inte om du behöver förnya ditt medlemsskap?
Var du på klubben i februari i SLM’s lokaler? Är svaret nej så behöver du förnya ditt medlemsskap.
 
Som medlem ska du också följa våra förhållningsregler/Code of Conduct (http://wishmalmo.se/code-of-conduct/).
INTRÄDESKOSTNAD: 100 SEK. Åldersgräns är 20 år.
ENDAST KONTANTER i dörren och i baren!

Medlemskort i Wish Stockholm gäller inte i Wish Malmö då det är olika föreningar. Medlemsskap i Wish Malmö löses/förnyas i dörren för den som behöver.

▼ FÖRKÖP:

Det finns ett begränsat antal förköpsbiljetter, några få för våra *långväga besökare med begränsade resurser och några få **vanliga förköp.
 
Förköpsbiljetterna finns tillgängliga t o m den 23/5, först till kvarn gäller.
Har du någon form av förköp måste du komma senast 21:30, efter det släpper vi din biljett i dörren till någon annan.
 
——
*Långväga besökare med begränsade resurser =
Resväg med kollektivtrafik för minst 100 kr och kan uppvisa kvitto/biljett i entrén. Obs! Mycket begränsat antal!
Känner du att du kan betala fullpris så gör gärna det.
 
**Vanliga förköp = övriga som inte vill köpa biljett i dörren. Obs! begränsat antal!
——
 
För att kunna betala förköp behöver du ha Swish eller PayPal.
Skicka ett mail till wishmalmo@gmail.com så får du ett svar med vidare info.
 
Ange ”förköp” i ämnesraden, och i mailet ange:
– Namn
– Typ av biljett (reducerad/ord.pris)
– Vartifrån du reser om det är utanför Malmö
– Födelseår

▼ ÖPPETTIDER:
Insläpp: 20 – 22
Ingen kommer in efter 22:00, kom i tid!
Klubben öppen: 20 – 01

▼ DRESSCODE:
Vi har ingen dresscode. Kom som du känner dig snygg, het och avslappnad!
Det finns tyvärr inget omklädningsrum i lokalen och endast en toalett, så tänk på att inte använda den till ombyte utan till andra mer trängande behov

▼ OM KLUBBEN:
Ingen egen alkohol är tillåten att ta med, vi säljer endast alkohol med låg procent (3,5%) och alkoholfritt i baren.
Vi kommer inte att ha alkoholgarderob som vi har haft på några av de tidigare klubbarna.
Vi kommer bjuda på snacks men ät innan så orkar ni längre! Det finns många ställen i närheten med mat.
Bussar till station Malmö Värnhem är nära gångavstånd.

▼ TILLGÄNGLIGHET:

Branta trappor ned i lokalen, inga trösklar inne i lokalen. Stor toa men med dörr i mindre storlek.
Vi kommer inte att ha några nötter i snacks, dock har SLM jordnötter i lokalen och påsar kan vara öppnade.

▼ Välkomna!

______________________________

>> Fb-info: TBA

//////////////////// ENGLISH ////////////////////

Wish club night! This time cruising is the theme!

Spring is here! Buds are bursting and all nature’s juices are flowing..
Come down to the basement, check each other out and pick each other up!
Bring out the birch, the gags, the carpet beaters — put a hanky or two in your back pocket (or for example around your wrist) and start hankering for confessing your dirtiest fantasies to a stranger or a cutie you’ve been checking out before.

There will be a hookup corner for all those who are looking for something and someone (or a few people), but we hope that everyone that wants to cruise will do so all around the club!!
No dresscode, but we encourage flagging if you’re looking for something special, both with hankies and other visible creative ways you can think of!

We will put up a ”color code” for the ones that need a refresher on what they mean.

 

▼ SEPARATISM:
Wish Malmö is a queer feminist and separatist association.
Our events are only open to trans people of all genders, people of trans experience, intersex people and women with an interest in BDSM and fetish.

More info about Wish Malmö (and the event) further down.

______________________________
______________________________

▼ PRACTICAL INFO:
To come to this club night you will have to be a member of Wish Malmö. Membership for Wish Malmö is valid one year and costs 150 kr.

We no longer have the possibility to become a member at the door, you need to apply in advance. Application is done online here: Wish Malmö membership application, payment for it is done cash at the door.
If you need to renew you membership or if you are a new member the last chance to do that is the day before the club if you want to get in, ie. for next Wednesday’s club the deadline is on May 23rd.
 
Are you not sure if you need to renew your membership?
Did you go to the last club we hosted at SLM in February? If the answer is no you need to renew your membership.
 
As a member you are also obliged to follow the Code of Conduct (http://wishmalmo.se/code-of-conduct/).
ENTRANCE FEE: 100 SEK. Minimum age is 20 years old.
CASH ONLY at the door and at the bar!

Membership in Wish Stockholm is not valid at Wish Malmö because of them being two different associations. Membership for Wish Malmö can be signed/renewed at the door for those needing to do that.

▼ PRE-SALE TICKETS:

There is a limited amount of pre-sale tickets available; some(very few) for our *out-of-towners with limited resources and a few **regular pre-sale tickets.
 
Pre-sale tickets are available until May 23 and will be provided at a first-come, first-served basis.
If you have any kind of pre-sale ticket you need to be at the club at 9:30 pm at the latest, after that we will release your ticket at the door for someone else.
 
——
*out-of-towners with limited resources =
Traveling with public transportation paying minimum 100 SEK and can show a receipt/ticket at the door. Note! Very limited amount!
If you feel that you can pay full price; please do so.
 
**regular pre-sale = all other folks who don’t want to get a ticket at the door. Note! limited amount!
——
 
To get a pre-sale ticket you need to have Swish or PayPal.
Send an e-mail to wishmalmo@gmail.com and you will get further info.
 
State ”pre-sale” as subject, in the email also write:
– Name
– Which kind of ticket (reduced/regular)
– Where you’re traveling from, if outside Malmö
– Year of birth

▼ OPENING HOURS:
Entrance: 20 – 22
No entrance after 22:00, be on time!
The club is open: 20 – 01

▼ DRESSCODE:
We don’t have a dresscode. Come dressed to feel handsome, hot and relaxed!
Unfortunately there is no specific dressing room at the space and only one toilet, so be kind to not use it to change but for more urgent needs.

▼ ABOUT THE CLUB:
It is not allowed to bring your own alcohol, we will sell low percentage alcoholic drinks (3,5%) and alcohol-free stuff at the bar.
We will not have the ”alcohol wardrobe” option we have had some previous parties.
We will provide snacks free-of-charge, but eat something bigger before the club to have more stamina! There’s many places in the area to get food.
Buses to the station Malmö Värnhem are at a close walking distance.

▼ ACCESSIBILITY:
Steep staircase down to the club, no thresholds inside the club. Big toilet but with a door in a smaller size.
We will not have any nuts in the snacks, though SLM has peanuts in the space and bags may be opened.

▼ Welcome!

______________________________

>> Fb-info: TBA